reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Artykuł w dziale Choroby

Prawa pacjenta

(2015-06-23)

Prawa pacjenta zawarte zostały m.in. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

Ich przestrzeganie leży w obowiązku wszystkich podmiotów uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 

pacjent.jpgPrawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych i prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością oraz odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Wszystkie decyzje dotyczące leczenia pacjenta powinny podejmowane być więc jedynie w oparciu o kryteria medyczne. W połączeniu z zapisami regulującymi kwestię bezpłatnej opieki lekarskiej, pacjent ma prawo do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, przy wykorzystaniu wszelakich dostępnych środków oraz technik medycznych (w chwili zagrożenia życia lub zdrowia przysługuje mu prawo natychmiastowego udzielania tych wspomnianych świadczeń).

Należy również pamiętać, że każdy z nas w trakcie pobytu w szpitalu, ma prawo zażądać, aby lekarz prowadzący zasięgnął opinii innego lekarza lub nawet zwołał konsylium lekarskie. Odnosi się to również do pielęgniarki lub położnej. Oczywiście, wymienieni członkowie personelu medycznego mogą odmówić wspomnianego prawa, jeżeli uważają, że żądanie pacjenta jest bezzasadne. Warto jednak pamiętać, że odmowa taka winna być odnotowana w dokumentacji medycznej, do której każdy pacjent ma prawo wglądu.

 

Prawo wyboru

Pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo do wyboru m.in. lekarza, lekarza specjalisty, pielęgniarki, położnej oraz dowolnej placówki na terenie całego kraju (posiadającej umowę z NFZ).

 

Prawo do informacji pacjent-02.jpg

Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania pełnej i kompletnej informacji nie tylko na temat stanu jej zdrowia (dotyczącej wszystkich świadczeń medycznych oraz możliwość z nich skorzystania), a również do wszelakich informacji dotyczących badań naukowych oraz nowych zastosowań technologii w dziedzinie zdrowia.

Warto pamiętać, że powyższe prawo odnosi się również do możliwości zadawania pytań przez pacjenta, do momentu, aż przekazywana informacja nie okaże się kompletna i w pełni zrozumiała.

 

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

Pacjent ma prawo zachowania w tajemnicy wszelakich informacji z nim związanych, a szczególności tych dotyczących jego stanu zdrowia. Do udzielenia jakichkolwiek informacji (przez personel medyczny) wymagana jest zgoda pacjenta (lub zgoda osoby sprawującej opiekę prawną). Prawo to obowiązuje również po śmierci pacjenta.

 

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

W czasie pobytu w szpitalu, chory ma prawo do poszanowania intymności oraz godności, w szczególności w czasie udzielenia mu potrzebnej pomocy czy wykonywania zabiegów. Pacjentowi przysługuje również możliwość wyproszenia (w czasie udzielania mu świadczenia zdrowotnego) z sali lub gabinetu np. studentów medycyny. Prawo to łączy się również z zapiskami związanymi z kwestią godnego umierania.

 

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Związane jest obecnością bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (np. podczas pobytu w szpitalu). Osoba hospitalizowana ma nie tylko prawo do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego z najbliższymi, ale również bezpośredniego, osobistego. Odmowa w takim wypadku może wystąpić jedynie w momencie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowa oczywiście winna być odnotowana w dokumentacji medycznej. Ponadto, pacjentowi przysługuje prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (np. w warunkach ciąży, porodu oraz połogu).

 

Prawo do opieki duszpasterskiej

Pacjent w trakcie pobytu w ośrodku leczniczym (szpitalu) ma także prawo do opieki duszpasterskiej. Stanowi o tym zapis w art. 36-38 ustawy pacjenta oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Jak stanowi Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 roku, osoba przebywająca w zakładzie opieki zdrowotnej winna mieć zapewnione odpowiednie warunki do wykonywania praktyk religijnych oraz możliwość korzystania z posługi religijnej. Pacjentom tym przysługuje w szczególności możliwość uczestniczenia we Mszy świętej (w niedziele i święta) oraz w katechizacji i rekolekcjach. Podobne prawa mają również osoby innego wyznania, które regulowane są dzięki odpowiednim zapisom określającym stosunek państwa do innych kościołów oraz związków wyznaniowych.

Ponadto każdy pacjent przebywający w placówce zdrowotnej, w której leczony jest cały dzień lub całą dobę ma prawo do wspomnianych praktyk religijnych.

Co więcej, w momencie pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta, szpital lub inny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

 

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Podczas pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej osobie chorej przysługuje również prawo do nieodpłatnego przechowania rzeczy wartościowych w depozycie (chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej). Wszystkie rzeczy oddane winny być opisane, policzone oraz zapisane w księdze depozytów.

 

Prawo do dochodzenia swoich spraw

Należy również pamiętać, że w momencie naruszenia powyższych praw, pacjentowi przysługuje możliwość złożenia skargi do niejednego organu. Obejmuje ona  m.in. zwrócenie się z interwencją do bezpośrednio przełożonego (udzielającego świadczenia), a następnie do kierownictwa placówki, skargę do Rzecznika Praw Pacjenta, skargę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, skargę do świadczeniodawcy, skargę do NFZ oraz skierowanie sprawy na drogę sądową. Co ważne, skargi mogą być składane zarówno drogą ustną, jak i pisemną.

 

Słowa kluczowe (tagi) dla tego artykułu:
choroby, pielęgnacja, zdrowie

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się artykułem

wykop.pl Share

 

Artykuł został opracowany przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do artykułu Prawa pacjenta

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy - dodaj swój komentarz!