reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Artykuł w dziale Emerytura

Odchodzisz na emeryturę? Pamiętaj przysługuje Ci odprawa.

(2010-05-06)

Pracownicy mają prawo do skorzystania ze szczególnych świadczeń, w szczególności odpraw czy odszkodowań. Zgodnie z artykułem 921 K.p wszyscy spełniający warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, mają prawo do odprawy pieniężnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. W praktyce zdarza się jednak, że pracodawca zwleka z wypłatą tego świadczenia.

Celem odpraw jest ułatwienie pracownikowi przystosowanie się do nowych warunków życia po ustaniu aktywności zawodowej. Zaliczana jest do grupy tzw. innych świadczeń związanych z pracą o charakterze jednorazowym. Odprawa emerytalna przysługuje tylko raz.

Ten, który z niej skorzystał nie może nabyć do niej ponownego prawa. Jeżeli jednak pracownik pozostaje w stosunku pracy z więcej niż jednym pracodawcą oraz rozwiązuje z każdym z nich umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę - nabywa prawo do odprawy emerytalnej z tytułu każdego stosunku pracy. Z przepisów wynika także, iż pracownik który skorzystał z odprawy do renty inwalidzkiej nie może w przyszłości nabyć prawa do odprawy z tytułu przejścia na emeryturę. Dotyczy to także sytuacji, gdy pracownik przechodząc na częściową emeryturę skorzystał z takiej odprawy, po czym wrócił do pracy, podczas świadczenia której nabył prawo do pełnej emerytury. Tutaj także nie nabywa on prawa do ponownego świadczenia pieniężnego.

Warunkiem uzyskania odprawy jest:

  • spełnienie wymagań uprawniających do uzyskania wskazanego świadczenia (emerytura, renta) z ubezpieczenia społecznego,

  • związek między ustaniem zatrudnienia i w jego wyniku przejście na emeryturę lub rentę.

Do obowiązku pracodawcy w zakresie wypłacenia odprawy emerytalnej istotne znaczenie ma sposób rozstania z pracownikiem. Świadczenie to przysługuje, gdy stosunek pracy rozwiązano:

  • za wypowiedzeniem złożonym przez jedną ze stron,

  • wraz z upływem terminu, na który została zawarta umowa o pracę na czas określony,

  • na mocy porozumienia stron,

  • na podstawie art. 53 K.p. (natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę z powodu przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności pracownika).

Wysokość takiej odprawy oblicza się tak samo, jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz. U. nr 62, poz. 289; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2003 r. nr 230, poz. 2292).

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalnej staje się wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy. Niedotrzymanie tego terminu powoduje, że pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy odsetek za zwłokę. Warto podkreślić, że reguła ta obowiązuje nawet w przypadku, gdy orzeczenie przyznające emeryturę (rentę z tytułu niezdolności do pracy) zostało wydane później, tj. po ustaniu stosunku pracy. Kodeks pracy nie reguluje kwestii związanych z nieterminową wypłatą odprawy emerytalnej dlatego też zastosowanie znajdą tu przepisy Kodeksu cywilnego.

W myśl art. 481 § 1-2 K.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Pamiętaj!

Zakładowe przepisy płacowe nie mogą w żaden sposób umniejszać uprawnień wynikających z regulacji kodeksowych. Zastosowanie zróżnicowanej wysokości odprawy nie może powodować obniżenia jej kwoty poniżej gwarantowanego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.

 

Słowa kluczowe (tagi) dla tego artykułu:
ekonomia, finanse

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się artykułem

wykop.pl Share

 

Artykuł został opracowany przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do artykułu Odchodzisz na emeryturę? Pamiętaj przysługuje Ci odprawa.

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy - dodaj swój komentarz!