reklama

Warto przeczytać
Najczęściej komentowane
Społecznosć BycSeniorem.pl
Wiadomosć w dziale Praca

Bezrobocie w Polsce - XII 2010

(2011-02-05)

stopa bezrobociaWedług danych Głównego Urzędu Statystycznego, grudzień 2010 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2009 roku. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem, była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Natomiast mniej osób niż w listopadzie ub. roku, ale więcej niż przed rokiem wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu grudnia 2010 roku urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w listopadzie 2010 r., ale większą niż w analogicznym okresie 2009 roku.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2010 r. wyniosła 1954,7 tys. osób (w tym 1014,8 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 96,4 tys. osób (tj. o 5,2%). W ujęciu rocznym wzrosła o 62,0 tys. (w analogicznym okresie 2009 roku zanotowano wzrost o 81,6 tys., tj. o 4,5%). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,8% mieszkało na wsi.

W stosunku do listopada 2010 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący: w kujawsko-pomorskim (o 6,8%), opolskim (o 6,4%), lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim (po 6,2%). W porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku bezrobocie zwiększyło się w 13 województwach, najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: małopolskim (o 9,4%) śląskim (o 7,6%) oraz mazowieckim (o 6,2%). W trzech województwach liczba bezrobotnych spadła: lubuskim i warmińsko-mazurskim (po 3,0%), świętokrzyskim (o 2,0%).
stopa bezrobocia
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu grudnia 2010 r. stanowili 12,3% ludności aktywnej zawodowo (w listopadzie 2010 r. – 11,7%; w grudniu 2009 r. – 12,1%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińskomazurskim (20,0%), zachodnio-pomorskim (17,4%), kujawsko-pomorskim (16,6%) oraz podkarpackim (15,8%) i lubuskim (15,6%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (9,2%), mazowieckie (9,4%), śląskie (9,9%) i małopolskie ( 10,4%).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 296,7 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 33,6 tys. więcej niż w listopadzie 2010 r. i o 31,7 tys. więcej niż w grudniu 2009 roku). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 259,0 tys. osób, tj. 87,3% stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem – 82,6%, przed rokiem – 84,7%). Spośród osób nowo zarejestrowanych 22,4% stanowiły osoby dotychczas niepracujące (przed miesiącem 21,7% i 23,4% przed rokiem). Osoby do 24-go roku życia stanowiły 30,1% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem – 29,5%, przed rokiem – 30,9%). Odsetek nowo zarejestrowanych osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wyniósł 9,5% (przed miesiącem 9,3%, w grudniu 2009 r. – 10,1%), w tej grupie 34,4% stanowiły osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27-go roku życia (w listopadzie 2010 r. – 37,5%, w grudniu 2009 r. – 34,6%). Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej liczbie nowych rejestracji wyniósł 2,1% (przed miesiącem – 2,2%, przed rokiem 2,8%). Spośród osób nowo zarejestrowanych 44,0% mieszkało na wsi (przed miesiącem 42,1%, przed rokiem 41,5%).
stopa bezrobocia
Najwyższą stopę napływu bezrobotnych do urzędów pracy w grudniu 2010 r. zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (3,1%), lubuskim i zachodniopomorskim (po 2,8%), kujawsko-pomorskim (2,6%) oraz opolskim (2,3%), zaś najniższą – w woj. mazowieckim (1,2%), małopolskim (1,5%) oraz śląskim i wielkopolskim (po 1,6%). W grudniu 2010 r. stosunkowo wysoką stopę odpływu3 bezrobotnych z urzędów pracy odnotowano w województwach: śląskim (13,3%), lubuskim (13,2%), dolnośląskim (12,7%) oraz wielkopolskim (12,5%), zaś najniższą - w woj. podkarpackim (7,8%), mazowieckim (9,1%) oraz podlaskim (9,3%).

Ogółem wyłączono z ewidencji 200,2 tys. osób, tj. 10,8% ogółu bezrobotnych z końca ubiegłego miesiąca (w listopadzie 2010 r. – 223,0 tys., tj. 12,3%, w grudniu 2009 r. – 183,4 tys. osób, tj. 10,1%). Z ogólnej liczby wyrejestrowanych 89,9 tys. (44,9%) bezrobotnych podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy (w poprzednim miesiącu 92,4 tys. osób, tj. 41,5%, przed rokiem 76,5 tys. osób, tj. 41,7%), z tego 23,8 tys. osób podjęło prace subsydiowane, m.in. interwencyjne, roboty publiczne (w listopadzie 2010 r. – 20,1 tys., w grudniu 2009 r. – 18,0 tys.), a 66,1 tys. - niesubsydiowane, w tym prace sezonowe 4,0 tys. (w listopadzie 2010 r. – 72,4 tys., w grudniu 2009 r. – 58,5 tys.). W omawianym miesiącu w wyniku pomocy urzędów pracy – 1,6 tys. osób podjęło prace interwencyjne (przed rokiem 2,0 tys.), przy robotach publicznych zatrudniono 1,7 tys. osób (przed rokiem 1,3 tys.). W związku z rozpoczęciem szkolenia i stażu wyłączono z rejestru bezrobotnych 11,0 tys. osób (w listopadzie 2010 r. – 32,8 tys., w grudniu 2009 r. – 13,6 tys.). Z pozostałych osób wykreślonych z ewidencji 72,5 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do pracy (w listopadzie 2010 r. 66,4 tys., w grudniu 2009 r. – 70,1 tys.), zaś 8,0 tys. osób dobrowolnie z niego zrezygnowało. Ponadto 1,9 tys. osób nabyło prawa emerytalne lub rentowe.

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu grudnia 2010 r. zbiorowość ta liczyła 1549,6 tys. (tj. 79,3% ogółu zarejestrowanych), wobec 1469,6 tys. (79,1%) w listopadzie 2010 r. i 1493,9 tys. (78,9%) w grudniu 2009 r. W tej grupie 61,2 tys. osób, tj. 3,9% utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w listopadzie 2010 r. – 60,3 tys. osób, tj. 4,1%, w grudniu 2009 roku – 67,7 tys., tj. 4,5%).

Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (29,2% ogółu zarejestrowanych) oraz osoby w wieku do 24 lat (21,9%). Osoby w wieku 45-54 lata w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 20,3%. Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 35-44 lata wyniósł 18,4%, a powyżej 54 lat – 10,2%. W stosunku do analogicznego okresu 2009 roku największe zmiany w strukturze bezrobotnych zanotowano w grupie osób w wieku 45-54 lata (różnica in minus o 1,1 punktu procentowego) oraz w grupie 55 lat i więcej (różnica in plus o 1,2 punktu procentowego).

Podobnie jak w poprzednich okresach, największa grupa bezrobotnych posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe – 28,5% oraz gimnazjalne i niższe – 28,2% ogółu zarejestrowanych w urzędach pracy. Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 22,0% ogółu bezrobotnych, średnich ogólnokształcących – 10,9%, a dyplomem ukończenia szkół wyższych – 10,5%. W porównaniu z grudniem 2009 roku najistotniejsze zmiany w strukturze bezrobotnych zanotowano w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (różnica in minus o 0,6 punktu procentowego) oraz w grupie z wykształceniem wyższym (różnica in plus o 1,1 punktu procentowego).

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2010 r. – 29,1% oczekiwało na pracę przez okres powyżej 1 roku. Osoby pozostające bez pracy stosunkowo krótko, tj. do 1 miesiąca stanowiły 11,2%, od 1 do 3 miesięcy – 23,0%, od 3 do 6 miesięcy – 18,3%, zaś od 6 do 12 miesięcy – 18,4% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku najistotniejszą zmianę w strukturze bezrobotnych zanotowano w grupie osób pozostających bez pracy powyżej 12 m-cy (różnica in plus o 3,3 punktu procentowego). Istotne zmiany zanotowano również w grupie od 6 do 12 m-cy (różnica in minus o 1,7 punktu procentowego) oraz w grupie od 3 do 6 m-cy (różnica in minus o 1,5 punktu procentowego).

Bez prawa do zasiłku pozostawało 1628,1 tys. osób (tj. 83,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 1553,8 tys. osób (83,6%) w listopadzie 2010 r. i 1512,7 tys. (79,9%) w grudniu 2009 roku. W tej grupie bezrobotnych 44,0% to mieszkańcy wsi.

W grudniu 2010 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 44,8 tys. ofert pracy (przed miesiącem 61,3 tys., przed rokiem 41,4 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 23,5 tys. osób (w tym 6,5 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 30 dni); osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 2,6 tys. wolnych miejsc pracy.

Z danych na koniec grudnia 2010 r. wynika, że 315 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 43,2 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 29,8 tys. osób (przed rokiem odpowiednio: 338 zakładów, 35,0 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 13,7 tys. osób).

Słowa kluczowe (tagi) dla tej wiadomości:
ekonomia, gospodarka polska, pieniądze, rynek pracy

Podobne artykuły/wiadomości:

Podziel się wiadomością

wykop.pl Share

 

Wiadomosć została opracowana przez:
BycSeniorem.pl

Komentarze do wiadomości Bezrobocie w Polsce - XII 2010

Ta wiadomość nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy - dodaj swój komentarz!